Przejdź do treści

Akty prawne

WYKAZ

Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2019 r.

 

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r.
  w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych
  w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk
  dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości

  (Dz. U. z 1999 r. nr 82, poz. 927)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną
  (Dz. U. 2002 Nr 97 poz. 872 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 291)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 Nr 36, poz. 203)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 282)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz.10)                                                                        

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) – uchylony z dniem 02.01.2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych(Dz. U. Nr 25, poz. 191) – uchylony z dniem 02.01.2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobotwórczych spowodowanych tymi czynnikami, których zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość zakażenia na inne osoby(Dz. U. Nr 132 poz. 928) – uchylony z dniem 02.01.2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2006 r. w sprawie wykazu prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
  (Dz. U. Nr 133, poz. 939) – uchylony z dniem 02.01.2012 r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.04.2012 r. w sprawie postępowania
  podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta

  (Dz. U. z 2012 r. poz. 420)

Ustawaz dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)

Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
  (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania
  ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
  w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
  na cmentarze
  (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.07.2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 839) uchylony z dniem 01.10.2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405)


 

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

Akty wykonawcze do ustawy:

 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 191)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2478)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1602)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)

 

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Ustawa z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.)

 

 

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07.10.1997 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
  i ich usytuowanie
  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn zm.)
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm..)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

Ustawaz dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1116)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.107)

Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2010 r.
  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

Ustawaz dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

(Dz.U. z 2012 r. poz. 181)

 

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne

(Dz. U. z . 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.)

 

 

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1395)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09. 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1337)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 161, poz. 1338)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1565)

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • RozporządzenieMinistra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. Nr 17, poz. 123)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy w pralniach i farbiarniach
  (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 469)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.08.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1692)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868)

 

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)

Ustawa z dnia 09.11.1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2047)

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990
z późn. zm.)

Akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2227)

 

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111)

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 01.03.2011r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1724)