Przejdź do treści

Zadania Stanowiska ds. Higieny Pracy

Nadzór Higieny Pracy prowadzi kontrole sanitarne przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

  • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
  • przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1203 z późn. zm) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;
  • przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 783), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
  • przestrzegania przez osoby i podmioty zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 783);
  • wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.

W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzone są również:

  • kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
  • kontrole przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001r.o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 806 z późn.zm.),

Do zakresu działania Higieny Pracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach chorób zawodowych, w tym oceny narażenia zawodowego pracowników na stanowiskach pracy;
  • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia.