Przejdź do treści

Akty prawne

Podstawowe akty prawne HPN

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1488)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005r. nr 81 poz. 716 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 157 poz. 1318)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1117)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.05.2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1619)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 696)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2017r. poz. 2119)

 

Badania i pomiary środowiska pracy

 • Art.227 § 1 ust 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2019r. Poz. 1040 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2011r. nr 33 poz. 166)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity  Dz. U. 2018r. poz. 1286)

Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 706)

Choroby zawodowe

 • Art.235 do art.237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2019r. Poz. 1040 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1379)

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 143)
 • REACH: Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 z poźn. zm.)
 • CLP: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 z późn. zm)
 • PIC: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE.L 201 z 27.07.2012, str. 60 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz.1368)

Produkty biobójcze

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 2231)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ńr 528 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE.L 167 z 27.06.2015, str. 1)

 

 

Detergenty

 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1 z późn. zm.)

Prekursory narkotyków kat. 2  i 3 oraz środki zastępcze

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 852)
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2005, str. 1 późn. zm.)
 • Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str.1 z poźn. zm.)

 

Wyroby tytoniowe

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1446)