Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi

 

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Skargi i wnioski muszą zawierać: imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,  adres wnoszącego.

UWAGA: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimowe - pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

- pisemnie;

- za pomocą poczty elektronicznej;

- ustnie (osobiście lub telefonicznie) do protokołu;

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
   Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić drogą pisemną w ciągu 7 dni. Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie bez potwierdzenia pisemnego, traktowane będą jako anonimowe.

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie zgodnie z k.p.a. W przypadku, gdy załatwienie skargi/wniosku nie jest możliwe w ustawowym terminie, skarżącemu przekazywana jest informacja o przesunięciu terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. W razie potrzeby skarżący może być wezwany do przekazania dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków we wtorki i w środy w godzinach 8.00-10.00.

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

 

 

 

UWAGA:

W przypadkach związanych z uwagami dotyczącymi niespełnienia wymagań higienicznych
i zdrowotnych przez podmioty podlegające nadzorowi sanitarnemu, których rozpatrzenie leży
w zakresie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organ przyjmuje sygnały od interesantów jako interwencje.

  • Interwencje załatwia się w formie pisemnej. Interwencje mogą być wnoszone pisemnie/ ustnie.
  • W przypadku ustnego zgłoszenia interwencji, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie sporządza protokół, który ma zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem w ciągu 2 dni.
  • Interwencje, bez potwierdzenia pisemnego są traktowane jako anonimowe i pozostawia się je bez rozpoznania, chyba ze stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu zdrowia
    lub życia.

 

Petycje

Podstawa prawna:

Zasady wnoszenia petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195 ze zm.).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez:   
- osobę fizyczną,       
- osobę prawną,         
- jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub      
- grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą, którą trzeba dołączyć do petycji.

Petycja powinna zawierać: 
- nazwę podmiotu wnoszącego petycję,       
- miejsce zamieszkania/ siedziby podmiotu wnoszącego,
- adres do korespondencji,
- oznaczenie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów – petycja powinna zawierać: oznaczenie, miejsce zamieszkania/ siedzibę każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej rozpatrującego petycję, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Petycja może być złożona:

- osobiście w Sekretariacie PSSE w Wyszkowie ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków w dni  
powszednie w godzinach 7.30-15.05.       
- w formie pisemnej, przesyłając na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Wyszkowie ul. Daszyńskiego 28 07-200 Wyszków

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na
   platformie e-PUAP  lub e-mailem na adres: wyszkow@psse.waw.pl

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Rozpatrywanie petycji:

- petycja powinna być rozpatrzona w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych
okolicznościach termin może ulec przedłużeniu),  
- w przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonej petycji, podmiot ją rozpatrujący,
w terminie 30 dni, wzywa autora do uzupełnienia jej treści w terminie 14 dni

– petycja, której treść nie zostanie uzupełniona/ wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona,       
- na stronie internetowej podmiot rozpatrujący petycje zamieszcza skan petycji, datę jej
złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.